Mangler du hjælp til LCA for at efterleve de nye klimakrav i bygningsreglementet 2023?

Published

Slået op:

Sep 28, 2023

Byggeindustrien står for ca. 30% af Danmarks samlede CO2-udledning og næsten hele 40% på globalt plan. Derfor er der et stigende fokus på at nedbringe CO2-udledningen i byggebranchen, og d. 1. januar 2023 blev der indført nye krav til bygningers klimaaftryk i det gældende bygningsreglement, BR18.

De nye lovkrav stiller først og fremmest krav til, at der for alt nybyggeri skal udføres en LCA-beregning, der beregner bygningens CO2-udledning fra drift og materialer over bygningens levetid, før der kan gives ibrugtagningstilladelse. For nybyggeri over 1.000 m2 er der allerede indført et krav om en øvre CO₂-grænseværdi på 12 kg CO₂-ækv/m²/år. Kravene vil i fremtiden blive strammet og omfatte bygninger under 1000 m2 forventeligt i 2025

I DEM tilbyder vi:

  • Klimaberegning (Livscyklusvurdering, LCA)
  • Totaløkonomiske analyser og beregninger  (LCC)
  • Rådgivning indenfor bæredygtigt byggeri og CO2-reduktion
  • Yderligere rådgivning i forbindelse med bæredygtighed og certificering
  • EPD'er

LCA giver jer et overblik over byggeriets potentielle miljøpåvirkning og LCC udvider det økonomiske perspektiv fra udelukkende at fokusere på anskaffelsesomkostninger til at inkludere omkostninger, der opstår under drift og brug af byggeriet. Både LCA & LCC skal være med til at fremme bæredygtigt byggeri og give Danmark en stærk global position inden for området.

Kontakt os på i dag på 20652665 eller cda@dem.dk hvis I ønsker I hjælp til at opfylde de nye gældende klimakrav eller ønsker yderligere information.