LCA - Livscyklusvurdering på produkt- og bygningsniveau

Published

Slået op:

Oct 16, 2023

Hos DEM kæmper vi for at bidrage til en mere bæredygtig fremtid med et mål om at begrænse og minimere CO2-aftrykket. Vi er specialiseret i at udføre livscyklusberegninger og tilbyder livcyklusvurderinger på både bygnings- og produktniveau.  


En livscyklusvurdering (LCA) er en metode til at vurdere potentielle miljømæssige påvirkninger forbundet til et produkt eller produktsystemer f.eks. en hel bygning. En LCA-beregning dokumenterer det totale klimaaftryk gennem hele livscyklussen herunder ressourceudvinding, produktion, brug og bortskaffelse. En LCA er et værdifuldt værktøj til at forstå og reducere et produkts eller en bygnings negative miljøeffekter. En LCA giver overblik over de mest miljøbelastende livscyklusfaser, som gør det muligt at målrette sine bæredygtighedsindsatser. En LCA giver også indsigt i energi og ressourcer i forbindelse med processer, der er afgørende for at opnå en mere miljømæssig bæredygtig produktion og drift.  

LCA på bygningsniveau


En livscyklusvurdering på bygningsniveau beskriver en hel bygnings miljøprofil over dens livscyklus og er relevant gennem hele byggeprocessen. En livscyklusvurdering kan anvendes til at sammenligne miljøbelastninger for forskellige materialer og bygningsdesign, og indgå som beslutningsgrundlag for bæredygtige valg. En LCA giver desuden indsigt i bygningens miljøbelastning under driftsfasen, der skærper opmærksomheden på energieffektivitet. Dette indebærer indsigt i behovet for udskiftninger, der har indvirkning på bygningens samlede klimaaftryk ved øget ressourceforbrug og affaldsmængde.  


Bygningsreglementet stiller i dag krav til, at der skal udarbejdes en livscyklusvurdering for nybyggeri før, at der kan opnås ibrugtagningstilladelse. For nybyggeri over 1.000 m2 er der indført en øvre CO2-grænseværdi på 12 kg CO₂e./m²/år. Kravene vil i fremtiden blive strammet og omfatte bygninger under 1000 m2 forventeligt i 2025.  

LCA på produktniveau


En livscyklusvurdering er en målrettet tilgang til udvikling af produkter, der understøtter miljømæssig ansvarlighed. Det giver mulighed for at træffe informerede beslutninger om et produkts klimaaftryk i retning mod cirkulær økonomi. Dette indebærer at øge produkters levetid, at genbruge og genanvende ressourcer samt at minimere affald.  

En livscyklusvurdering på produktniveau udgør grundlaget for en miljøvarerdeklaration (EPD), der identificerer miljømæssige påvirkninger i et produkts livscyklus. Indførelsen af klimakrav i bygningsreglementet har medført stigende forventninger til materialer og processer, hvor EPD’er spiller en afgørende rolle. Dette indebærer forventninger om, at producenter ikke kun identificerer og reducerer et produkts klimaaftryk, men også sikrer, at produktets miljøegenskaber dokumenteres på en troværdig og transparent måde.  

Tekstfelt

Mød vores team

Camilla Damborg - Teknisk rådgiver, energi, bæredygtighed & VVS

Camilla Nees Damborg, bæredygtighedskonsulent og teknisk rådgiver i DEM. Camilla har stor erfaring med LCA-analyser herunder dataindsamling, udarbejdelse af LCA-beregninger (LCAbyg og Real-Time LCA) samt formidling og dokumentation af resultater. Camilla har i flere projekter udarbejdet livscyklusvurderinger i forbindelse med DGNB-certificeringer med fokus på inddragelse af EPD’er. Camilla har desuden erfaring med ESG og cirkulær økonomi, hvor hun bl.a. i forbindelse med en bæredygtig transformation af Tange Energimuseum har udviklet løsninger til håndtering af affald med fokus på genbrug og genanvendelse.

Kontakt Camilla på cda@dem.dk eller 20652665.

Simone Heiberg-Bruhn - Bæredygtighedskonsulent

Simone har tidligere arbejdet hos BUILD (tidl. SBI), hvor hun bidrog til udviklingen af LCA-værktøjet LCAbyg og var involveret i udformningen af lovkrav vedrørende CO2-grænseværdier for byggeri. Simone har været en nøglefigur i udviklingen af Real-Time LCA, hvor hun ledte udviklingen af LCA-beregnings- og brugerfladen i overensstemmelse med EU-standarder og dansk lovgivning. I sit nuværende job deltager Simone bl.a. i LCA-arbejdsgruppen for udviklingen af DGNB-manualen 2025 og er en del af ekspertgruppen for EU-taksonomien. Hendes dybe kendskab til LCA-beregninger og evne til at styre og optimere byggerier i forhold til CO2 er en værdifuld ressource. Ud over hendes rolle som LCA- og taksonomikonsulent har Simone også erfaring med at lede DGNB Nybyg-projekter fra begyndelse til afslutning.

Kontakt Simone på shb@dem.dk eller 22272695.

Udvalgte LCA Referencer:

Læs også: LCA - nye klimakrav i bygningsreglementet 2023 (dem.dk)

Læs om vores andre ydelser inden for bæredygtighed her