Klimatilpasning

Regnvandshåndtering og LAR

Klima- og vejrforhold bliver fortsat mere ekstreme og har blandt andet vist sig som voldsomme regnskyl. For at minimere risikoen for omkostningsfulde følgeskader på bygninger og veje er regnvandshåndtering blevet mere udbredt.

En af metoderne for regnvandshåndtering er Lokal Afledning af Regnvand (LAR), som begrænser og forsinker regnvandsstrømmen fra et udvalgt område. LAR sikrer lavtliggende områder mod voldsom vandstigning.

Vi tilbyder blandt andet følgende LAR-løsninger:

  • Nedsivning/infiltration fra overflader, gennem permeable belægninger eller faskiner
  • Forsinkelse/lokal anvendelse af vand
  • Magasinering af vand i grøfter, terræn eller forsinkelsesbassiner
  • Fordampning af vand fra overflader eller via optagelse i beplantning

Genanvendelse af regnvand

Regnvand er en bæredygtig ressource, som kan aflaste vores forbrug af grundvand. Det kan give store besparelser og er samtidig rigtigt vigtigt for at vi fortsat kan have godt, rent drikkevand i Danmark.

For at genanvende regnvand skal det separeres fra spildevand. Spildevandet skal videre til rensningsanlæg og regnvandet skal forsvarligt ledes til grundvandet og videre til søer og åer.

Genanvendt regnvand kan bruges til formål, som ikke kræver rent drikkevand, for eksempel:

  • Tøjvask
  • Toiletskyl
  • Havevanding

Rensning af regnvand

Innovativ og forsvarlig regnvandshåndtering fra veje og parkeringspladser er et bæredygtighedselement, som bidrager til beskyttelse af grundvandet og dermed vores drikkevand. For at genbruge regnvand som en bæredygtig ressource og for at forurenet vand ikke siver ud i vandmiljøet, skal vandet først renses.

Regnvand kan blandt andet renses via:

  • Filterjord
  • Vådbassiner
  • Lameludskillere

Skybrudssikring

De senere år har det danske sommervejr budt på skybrud og enorme mængder regn, som hver gang sætter kloaksystemet under pres og forårsager skader på både natur og bygninger. Derfor anbefales det at skybrudssikre områder, som er mere udsatte for hård vind, storm eller oversvømmelse.

Få rådgivning om skybrudssikring af bygninger og inventar ved skybrud, der er så kraftige at afløb og terræn oversvømmes. Vi vurderer oversvømmelsesrisikoen og laver en oversvømmelsesanalyse, hvor oversvømmelsesscenarier simuleres ud fra hyppighed og regnens intensitet. Derfra finder vi løsninger til forebyggelse af skader, hvor I tydeligt kan se effekten af de enkelte løsningsforslag.

Projektering af vandmiljø- og natur

Inden år 2027 skal alle Danmarks vandområder opnå god økologisk tilstand, men de fleste af vores vandløb er stadigt langt fra at leve op til EU’s vandrammedirektiv. Der skal altså skrues op for indsatsen og vi rådgiver derfor om alle virkemidler relaterede til beskyttelse og forbedring af vandmiljøet.

En del af Danmarks vandplan er at etablere vådområder, som på sigt skal sikre vandmiljøet og efterlevelsen af EU-direktivet. Endnu en løsning er Lavbundsprojekter, hvor vandstanden hæves for at reducere frigivelse klimagasser, såsom Co2.

Med naturprojekter sigter vi efter at opnå flere miljøgevinster på én gang for at forbedre naturtilstanden og biodiversiteten.

relevante referencer

Case studies

Hotel Herman K

Vi har varetaget byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering samt projekteret installationer, fagtilsyn, energi og indeklima på transformationen af Herman K.

Ikon af jordkloden

2016 - 2018

Ikon af en bygning

Byggeri

Kontor & Erhverv

Renovering

oversigtsbillede af boligkvarter

Bæredygtighed i Brædstrup

Et nyt bæredygtigt projekt på den tidligere energigrund i Brædstrup, er blevet en ny bydel, kaldet Sønderhaven. I Sønderhaven kan du bo grønt, bynært og bæredygtigt med butikker, caféer og indkøbsmuligheder lige om hjørnet, samtidig med at du er tæt på grønne områder og natur.

Ikon af jordkloden

2019-2020

Ikon af en bygning

Boliger

Byggeri

Nybyggeri

Kalvebod Fælled Skole i Ørestaden

Vi har varetaget energirådgivning, bæredygtighed og indeklima og de tekniske installationer inden for VVS, ventilation, el, CTS og kloak samt fagtilsyn under byggeriets opførelse.

Ikon af jordkloden

2014 - 2018

Ikon af en bygning

Uddannelse & Institutioner

Byggeri