I Danmark skal alle vandområder opnå en god økologisk tilstand inden 2027. Kun under halvdelen af vores vandløb lever op til EU’s mål og derfor skal indsatsen styrkes.

Vi rådgiver og vejleder indenfor alle virkemidler relateret til beskyttelse og forbedring af vandmiljøet.

Sikring af vandmiljø
Det er en del af Danmarks vandplan at etablere vådområder, der på længere sigt skal sikre vores vandmiljø og vores efterlevelse af EU’s vandrammedirektiv

Vandrammedirektivet fra EU definerer rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer i alle EU-lande. Vandrammedirektivet har til formål at forebygge og forbedre vandøkosystemernes tilstand, fremme bæredygtig vandanvendelse, sikre progressiv reduktion af forurening og bidrage til at forhindre virkningerne af oversvømmelser og tørke.

Løsninger på sikring af vandmiljø og naturprojekter
Vådområder er ét blandt flere virkemidler i vandplanen, der skal reducere udvaskningen af næringsstoffer (kvælstof og fosfor) til vandmiljøet, som også er et stigende problem.

Lavbundsprojekter er også en løsning på sikring af vandmiljøer. Lavbundsprojekter handler om at hæve vandstanden for at reducere frigivelsen af CO2 og andre klimagasser.

I et naturprojekt vil det tilstræbes at opnå flere miljøgevinster på én gang, så naturtilstanden og biodiversiteten forbedres.

Økologiske vandområder
Vandrammedirektivet har et mål om, at 99 ud af 100 vandområder skal være økologiske i 2027.
Når et vandområde er økologisk, vil det sige, at det er velfungerende og kan passe sig selv. Lige nu er der kun under 5 ud af 100, der lever op til planen, så der skal gøres noget.

 

Sikring af vandmiljø bidrager til følgende delmål for Verdensmål nr., 6, 2, 12, 14 og 15: