TUNET TREKRONER - 62 BASISBOLIGER TIL UNGE OG FLYGTNINGE

Kunde: Roskilde Boligselskab Nord v/KAB
Periode: 2016 - 2019
Samarbejdspartner: Tegnestuen Vandkunsten og Adserballe & Knudsen
Areal: 2600 m2
Egne ydelser: Tekniske installationer og klimatilpasning
Ambitionen med projektet er at skabe et spændende og velfungerende boligområde, der viser en ny måde at tænke bæredygtige og billige boliger på, men også hvordan klimatilpasning i form af håndtering af regnvand, kan være en indtænkt del af området. Bebyggelsen Tunet består af 58 små boliger med tilhørende fællesrum/drivhus. Boligerne bygges til unge og flygtninge med integration og social bæredygtighed som bærende elementer. Det er ambitionen at udvikle attraktive lav-energiboliger til maksimalt 3.500 kr./mdr. inkl. forbrug. Bebyggelsen er forbundet til den øvrige del af landskabet ved hjælp af små gyder og stræder. Bebyggelsen indeholder fælleshaver og vil kræve et medansvar for områdets drift, idet beboerne kommer til at indgå i et praktisk fællesskab, som skaber yderligere grobund for social integration. Til projektet har Rockwool udviklet et nyt højisoleret og billigt byggesystem som et væsentligt bidrag til at sikre et billigt energieffektivt byggeri. Vi har varetaget ingeniørrådgivning for energi, indeklima, klimatilpasning og tekniske installationer til et udvidet projektforslag som grundlag for udbud til totalentreprenør, samt leveret input til myndighedsprojekt. Energirådgivningen har omfattet energirammeberegninger, analyser af optimal varmeforsyningsløsning, analyser af ventilations- og opvarmningsstrategi, optimering af energidesign samt dimensionering af solcelleanlæg. Klimatilpasning Vi har udviklet et koncept for håndtering af regnvand i forbindelse med klimatilpasning. Regnvandet fra tage og belægninger i den nye bebyggelse i Trekroner opsamles i åbne render og ledes herfra videre til Sivesø, hvor regnvandet nedsiver og har et overløb forbundet til Langebjerg Sø. Det olie- og benzinholdige vejvand fra veje og parkeringspladser renses bæredygtigt for partikulær forurening i grøft med filtermuld, hvor regnvandet nedsives og filtreres, før det ledes videre til et underliggende dræn. Drænet tilsluttes en prøveudtagningsbrønd, hvor måling af filtrering for olie og benzin kan udføres. Regnvandet håndteres således helt uden tilslutning til offentlig forsyning, da der både er opnået tilladelse til nedsivning og udledning til Langebjerg Sø, hvilket reducerede tilslutningsbidraget for spildevand med 1,6 mio.