IMPLEMENTERING AF ENERGILEDELSE I DET DANSKE FORSVAR

Kunde: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Periode: 2015 - 2019
Areal: Ca. 330.000 m2
Type bygninger: Hangarer, værkstedsbygninger, infirmeri, cafeteria mv.
Egne ydelser: Udvikling og implementering af energiledelse samt identificering af mulige energibesparelser
I 2012 forpligtede det danske Forsvarsministerium sig til at reducere energiforbruget i deres opvarmede bygninger med 20% inden udgangen af 2020. For at opnå det fastlagte mål igangsatte organisationen en målrettet indsats bestående af screening og renovering samt mere energieffektiv bygningsdrift. Det danske Forsvarsministerium har 19.000 medarbejdere og drifter 2.300 bygninger fordelt på 70 lokationer i Danmark, med et samlet areal på mere end 1,3 mio. m2. Vi har stået for udvikling af Forsvarsministeriets energiledelsespolitik og opbygning af energiledelsesorganisation med tilhørende kommissorier for roller og ansvar for sikring af fastholdelse af energioptimeret drift af anlæg og bygninger. Forsvarsministeriet har allerede implementeret miljøledelse og ønsker at arbejdet med energiledelse forankres i samme ledelsesteam. Vi har på vegne af Forsvarsministeriet gennemført kortlægning af energiforbrug i overensstemmelse med ISO 50001 for Forsvarets etablissementer; herunder både desk-review og tekniske energigennemgange af to flyvestationer og to kaserner, som led i implementering af energiledelse. Opgaven indeholder energigennemgange af energiforbrugende bygninger med blandet anvendelse med fokus på kortlægning af energiforsyning, historiske energiforbrug, bygnings- og procesenergi samt kortlægning af brugeradfærd på flere niveauer. Med baggrund i resultaterne fra energigennemgangen og opstillede prioriteringskriterier udarbejder vi forslag til rentable energisparetiltag. De identificerede energibesparelser omfatter optimering af klimaskærm, tekniske installationer, procedurer for drift og vedligehold samt brugeradfærd. Vi har på nuværende tidspunkt identificeret energibesparelser for 4,5 mio. dkk svarende til 6,3 mio. kWh – eller 9% reduktion af det samlede energiforbrug i bygnings-og anlægsdrift. Energiledelsessystemet opbygges iht. ISO 50001 standarden og smidiggør derved integration i det eksisterende miljøledelsessystemet iht. ISO 14001 miljøledelsessystem, som Forsvarsministeriet allerede arbejder ud fra.