Funktions- & Performancetest

I Bygningsreglementet 2018 skal omfattende renoveringer af tekniske installationer funktionstestes. Formålet med testen er at sikre, at de gennemførte renoveringer udføres i henhold til krav, der er specificeret i udbuddet, og at installationerne idriftsættes og indreguleres korrekt efter udførslen. Som et supplement til funktionstesten, har Bygningsstyrelsen udviklet en performancetestmodel, der har samme formål som funktionstesten, men også indeholder andre juridiske og tekniske muligheder for bygherren.

DEM har i løbet af 2015-2017 haft til opgave at afprøve Bygningsstyrelsens performancetestmodel på renoveringssager. Dette arbejde udførte DEM som rådgivende totalentreprenør, hvor testen er blevet videreudviklet under praktiske forhold, for at sikre en mere optimal proces og dermed større nytte for den danske byggebranche.

DEM kan afpasse omfanget af test ud fra byggeriets kompleksitet, og dækker således både de regulerende krav for funktionstest samt de udvidede performancetest.