KORTLÆGNING AF ENERGILEDELSE I EGEDAL KOMMUNE


Kunde:
Egedal Kommune
Periode:
2017
Egne ydelser:
Kortlægning af nuværende arbejde med energiledelse samt assistance til udvikling og implementering af energiledelse iht. ISO 50001 Energiledelsesstandarden

 

Egedal kommune har en målsætning om at reducere de samlede energiomkostninger med 17% inden 2020. Energibesparelsen skal realiseres ved at renovere klimaskærm og tekniske installationer i bygningerne samt implementere systematisk energiledelse og energistyring.

DEM har haft til opgave, at kortlægge nuværende arbejde med energiledelse i Egedal Kommune. Kortlægningen omfattede blandt andet udførelse af interviews og spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte nøglepersoner i organisationen. På baggrund af kortlægningen formulerede DEM en energiledelsesprofil for kommunen, som opsummerer stade og parathed for energiledelse i Egedal Kommune.

Derudover udarbejdede DEM en procesplan med foreslåede aktiviteter for succesfuld implementering af et energiledelsessystem i kommunen som bl.a. skal strukturere indsatsen med at sikre effektiv brug af energi, reduktion af energispild samt overblik over energiforbrug i kommunens ejendomsportefølje. DEM identificerede desuden simple og operationelle værktøjer, som kan understøtte udvikling, implementering og drift af et energiledelsessystem i kommunen med afsæt i faserne fra ISO 50001 standardens energiledelses-årshjul (Plan-Do-Check-Act).


IMPLEMENTERING AF ENERGILEDELSE I DET DANSKE FORSVAR


Kunde:
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Periode:
2015-2019
Areal:
Ca. 330.000 m2
Type bygninger:
Hangarer, værkstedsbygninger, infirmeri, cafeteria mv.

 

I 2012 forpligtede det danske Forsvarsministerium sig til at reducere energiforbruget i deres opvarmede bygninger med 20% inden udgangen af 2020. For at opnå det fastlagte mål igangsætter organisationen en målrettet indsats i løbet af de næste par år bestående af screening og renovering samt mere energieffektiv bygningsdrift.

Det danske Forsvarsministerium har 19.000 medarbejdere og drifter 2.300 bygninger fordelt på 70 lokationer i Danmark, med et samlet areal på mere end 1,3 mio. m2.
Forsvarsministeriet har allerede implementeret miljøledelse og ønsker at arbejdet med energiledelse forankres i samme ledelsesteam.

DEM gennemfører på vegne af Forsvarsministeriet kortlægning af energiforbrug i overensstemmelse med ISO 50001 for Forsvarets etablissementer; herunder både desk-review og tekniske energigennemgange af to flyvestationer og to kaserner, som led i implementering af energiledelse.
Opgaven indeholder energigennemgange af energiforbrugende bygninger med blandet anvendelse med fokus på kortlægning af energiforsyning, historiske energiforbrug, bygnings- og procesenergi samt kortlægning af brugeradfærd på flere niveauer.

Med baggrund i resultaterne fra energigennemgangen og opstillede prioriteringskriterier udarbejder DEM forslag til rentable energisparetiltag. De identificerede energibesparelser omfatter optimering af klimaskærm, tekniske installationer, procedurer for drift og vedligehold samt brugeradfærd.

DEM har for nuværende identificeret energibesparelser for 4,5 mio. dkk svarende til 6,3 mio. kWh – eller 9% reduktion af det samlede energiforbrug i bygnings-og anlægsdrift.

Energiledelsessystemet opbygges iht. ISO 50001 standarden og smidiggør derved integration i det eksisterende miljøledelsessystemet iht. ISO 14001 miljøledelsessystem, som Forsvarsministeriet allerede arbejder ud fra.

DEM forestår endvidere udvikling af Forsvarsministeriets energiledelsespolitik samt opbygning af energiledelsesorganisation med tilhørende kommissorier for roller og ansvar for sikring af fastholdelse af energioptimeret drift af anlæg og bygninger.