NYE ENERGITILTAG PÅ REGIONALE BOTILBUD


Kunde:
Region Midtjylland (CeDEPI)
Periode:
2015-2017
Egne ydelser:
Projektering af energibesparende belysningsanlæg og solcelleanlæg

 

DEM har under en rammeaftale med Region Midtjylland udført et nyt solcelleanlæg samt installeret et nyt og brugertilpasset belysningsanlæg på to regionale botilbud.

Projektet havde til formål at gennemføre energibesparende foranstaltninger på regionens botilbud. Til dette formål blev to botilbud udvalgt, hvor der blev implementeret forskellige energibesparende teknologier:

På Djursland ligger Tangkær, som er et socialpsykiatrisk botilbud for voksne. Botilbuddet har to afdelinger; én for personer med komplekse og svære psykiske lidelser, og én for personer med Huntingtons sygdom. Ejendommen er opført i 1974, hvor også hovedparten af installationerne er fra.
Som en del af Region Midtjyllands ambitiøse energistrategi er belysningsanlægget på botilbuddet blevet tilføjet en ny energieffektiv styringsstrategi, der er særligt tilpasset brugerne af ejendommen. Styringsstrategien er udvalgt efter en indgående dialog med personalet.

I Viby J holder Høskoven til, der både er et døgn- og dagtilbud for handicappede.
I projektet har DEM – udover at etablere et solcelleanlæg, også kvalitetssikret et antal energisparetiltag, hvilket blandt andet betød at en efterisolering af tagkonstruktionen blev fravalgt, da det ved en nærmere gennemgang ikke viste sig praktisk muligt at gennemføre efterisolering. Solcelleanlægget blev gennemført, og størrelse og placering er nøje blevet gennemregnet med baggrund i historiske el-timedata for ejendommen. Arbejdet blev udbudt i fagentreprise.

DEM har for begge ejendomme projekteret, udbudt og ført fagtilsyn med arbejdet i hele projektperioden.
 

GENNEMGRIBENDE OMBYGNING OG TOTALRENOVERING AF PLEJECENTERET FÆLLEDGÅRDEN


Kunde:
Københavns Kommune og Boligselsk. KAB
Periode:
2010-2013
Areal:
17.700 m2
Samarbejdspartnere:
JJW Arkitekter A/S, Sloth Møller A/S og LIW Planning ApS
Egne ydelser:
Projektering af bygningsinstallationer samt plan for miljø og energibesparende tiltag

 

Plejecentret Fælledgården er oprindelig bygget i 1970´erne, og faciliteter og boliger var efter 30 års brug nedslidte og utidssvarende efter moderne målestok med små boliger og meget lange gange, der sled unødigt på personalet. Det var derfor nødvendigt med en fuldstændig gennemgribende ombygning og total­renovering af plejecentret på Østerbro i København, som dermed er blevet bragt op til nyeste standard på alle områder, ikke mindst indenfor energi og bæredygtighed.

En af ambitionerne for projektet har været, at Fælledgården skal afspejle, at huset rummer mennesker med vidt forskellig baggrund, etnicitet, kompetencer, religion, livshistorie og interesser. Selvom der er tale om et stort byggeri med mange boliger, er der lagt stor vægt på beboernes mulighed for privatliv, såvel som at høre til i de mindre lokale enheder med fælles spisestue, opholdsstue og køkken. Fællesrummene har også givet en kærkommen mulighed for at bryde de meget lange gange op i mere overskuelige bidder rent visuelt. Den store fløj i stueetagen huser et stort areal med cafe, spisepladser og ophold, kontorer og personalefaciliteter, multirum og træningsrum, bibliotek og et stort produktionskøkken.

Derudover har man ved ombygningen valgt, at lade antallet af boliger reducere med ca. 60 til 193 stk., der til gengæld er væsentlig større og helt tidssvarende. Boligerne er fordelt på fem etager og 15 afdelinger med tilhørende service-, personale-, og fællesarealer.

Bæredygtighed og energivenlighed har også været et gennemgående tema i byggeriet, der bemærkelsesværdigt for en ombygning af denne karakter lever op til Energiklasse 2015-krav i Bygningsreglementet. Det er bl.a. opnået med ny lette facadeelementer med 400 mm isolering og lavenergivinduer og installation af solceller på taget. Teamet har desuden foreslået, at der etableres yderlig 900 kvm. solcelleanlæg på de flade tage, så projektet kan blive et spydspidsprojekt i Energiklasse 2020-sammenhæng.

DEM har til dette projekt forestået projektering af energi, el, VVS og ventilation samt udarbejdet planen for miljøtiltag og energibesparende foranstaltninger ifm. driften.