MÅLRETTET OG FREMTIDSSIKRET RENOVERING AF GANLØSE SKOLE


Kunde:
Egedal Kommune
Periode:
2017-2018
Areal:
Ca. 13.000 m2
Samarbejdspartnere:
Bravida A/S (Entreprenør), Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S (Konstruktion), Dansk Miljø Analyse ApS (Miljøscreening)
Egne ydelser:
Totalrådgivning – herunder projekt- og byggeledelse. Projektering af tekniske installationer (ventilation, VVS, El og CTS) samt udbud og udførelse inkl. idriftsættelse og fagtilsyn.

 

På Ganløse Skole i Egedal Kommune er bygningerne blevet energi- og indeklimarenoveret, som en del af Egedal Kommunes ambitiøse program “Parat til fremtiden”.

Med baggrund i foranalyser af energisparespotentialet og særlige koordinerede arbejder blev der i 2017/2018, gennemført en række målrettede initiativer for at forbedre skolens fysiske rammer ved at kombinere indeklimaforbedringer med energibesparelser og samtidig rette op på et vedligeholdelsesefterslæb.

I projektet blev der etableret nye, balancerede ventilationsanlæg med energieffektiv varmegenvinding og behovsstyring, som erstatning for de eksisterende udtjente ventilationssystemer. I store dele af skolen blev de eksisterende belysningsanlæg udskiftet med nye tidssvarende LED-belysningsanlæg, der naturligvis lever op til de nye belysningsnormer med eksempelvis 300 lux i klasselokalerne. Derudover blev varmeanlægget gået efter og indreguleret til det nye behov, og et nyt CTS-anlæg blev installeret til at samle trådene for de tekniske anlæg.

Som et led i overleveringen til driften, forestod DEM ligeledes en træningssession for kommunens tekniske medarbejdere for at klæde dem på til en energirigtig drift. Træningen var delt op i to; 1. del bestod af en teoretisk gennemgang af de tekniske anlægs virkemåde, mens den 2. del bestod af on-job træning ude på stedet, hvor diverse styrings- og reguleringsparametre blev testet af i virkeligheden.

Projektet har en simpel tilbagebetalingstid på 18,8 år og en nutidsværdi på ca. 700.000 kr.

DEM har i projektet haft ansvaret for projektledelse, byggeledelse, projekteringsledelse, projektering, fagtilsyn og idriftssættelse, herunder samordnet funktionskontrol.

KIRSEBÆRHAVEN SKOLE – HELHEDSRENOVERING OG SPORUDVIDELSE AF KØBENHAVNSK SKOLE


Kunde:
Københavns Kommune
Periode:
2016-2018
Areal:
2.000 m2 nybyg / 10.000 m2 renovering
Samarbejdspartnere:
JJW Arkitekter A/S, H. Skjøde Knudsen A/S, Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører og Kragh og Berglund (Landskabsarkitekt)
Egne ydelser:
Granskning og tilretning af det udarbejdede ingeniørprojekt på EL, VVS, CTS og kloak, samt projektopfølgning og fagtilsyn på EL, VVS, CTS og kloak

 

På Kirsebærhaven Skole er der blevet udført et holistisk, kombineret ombygnings- og tilbygningsprojekt, ligesom dele af de eksisterende udearealer er blevet renoveret.

Skolen er blevet moderniseret i forhold til skolereformens fokus på heldagskolen med mere bevægelse og varieret undervisning. Det er sket ved blandt andet at indarbejde rum til forskellige læringsmæssige og sociale aktiviteter. En udendørs siddetrappe leder eleverne op til taget og hermed bliver udearealerne aktiverede som kombinerede rekreations- og bevægelsesrum samt sociale mødesteder. Derudover er der arbejdet med forbedring af indeklimaet, lysindtag, akustik og energioptimering – faktorer der har en dokumenteret positiv effekt på børnenes læring og trivsel.

Der er udført adskillige energi- og miljøtiltag ud over bygningsreglementets krav blandt andet ekstraordinær isolering af tag, lavenergibelysning samt nye energieffektive varmeanlæg og ventilationsanlæg med genvinding. Disse energisparetiltag støttes af Københavns Kommunes pulje for energirigtige miljøtiltag.

I renoveringsprojektet har centrale elementer været et bedre indeklima og akustik, da dette ifølge flere undersøgelser af læringsmiljøer har afgørende indflydelse på børnenes indlæring og arbejdsmiljø. Renovering af Kirsebærhavens Skole tilgodeser skolereformens fokus på bevægelse, blandt andet ved at tagterrasser og udendørsarealer opfordrer til fysisk aktivitet. Arkitekturen er udviklet med respekt for skolens smukke og robuste arkitektur fra 1950’erne. I projekteringen har der været fokus på den belastning og slitage folkeskoler udsættes for, og robuste løsninger, der tilgodeser driften af skolen er derfor valgt til. Som en del af projektet er der udført totaløkonomiske beregninger, der validerer de trufne valg.

DEM overtog installationsprojektet fra anden rådgiver, og har fulgt det til dørs ved blandt andet at gennemføre samordnede funktionskontroller.

GRØNDALSVÆNGETS SKOLE – KAPACITETSUDVIDELSE OG HELHEDSRENOVERING I ÉT


Kunde:
Københavns Ejendomme
Periode:
2016-2018
Areal:
4.400 m2 nybyg / 5.100 m2 renovering
Samarbejdspartnere:
JJW, Schul Landskabsarkitekter, Jørgen Nielsen og Jakon A/S (Hovedentreprenør)
Egne ydelser:
Projektering, projektopfølgning og fagtilsyn af installationer og energi

 

For Københavns Ejendomme har DEM sammen med Jørgen Nielsen ansvaret for ingeniørrådgivning og fagtilsyn vedr. kapacitetsudvidelse og helhedsrenovering af Grøndalsvængets Skole, en næsten 100 år gammel skole i Københavns Nordvestkvarter. DEM er herunder ansvarlige for projektering af EL, CTS, VVS, Ventilation, kloak og energi, og varetager endvidere fagtilsyn på alle installationsfag.

Skolen er en 3-sporet skole, der får to nye bygninger – en indskolingsbygning, der sammenbygges med den eksisterende bygning samt en ny idrætsbygning. Totalt set en tilføjelse af bygningsmassen med omkring 4.400 m2.
Den eksisterende, bevaringsværdige bygning på omkring 5.100 m2 renoveres med ny indretning og en klar forbedring af indeklimaet, primært via ny ventilation samt en opgradering af klimaskærmen (nye vinduer og tag).
Både renovering og nybyg udføres med stort fokus på bæredygtighed.

Byggepladsen er startet op i januar 2017, og de to nye bygninger skal stå færdige til elevernes indrykning i januar 2018. Renoveringen af hovedbygningen foregår i etaper, og mens bygningen er delvist i brug, fra sommeren 2017, og skal være helt færdig, når eleverne kommer tilbage fra sommerferie i 2018.
Projektet gennemføres i tæt samarbejde med både brugere, bygherre og entreprenører og byggefasen er nøje tilrettelagt under hensyn til, at skolen er i drift under udførelsen.

OMFATTENDE HELHEDSRENOVERING OG UDVIDELSE AF VIGERSLEV ALLE SKOLE


Kunde:
Københavns Ejendomme
Periode:
2011-2015
Areal:
9.100 m2 renovering
Samarbejdspartnere:
Nøhr & Sigsgaard Arkitekter A/S, 1:1 Landskab ApS og Sloth Møller A/S
Egne ydelser:
Udarbejdelse af energi- og indeklimakoncept. Projektering af tekniske installationer samt udbud, projektopfølgning og fagtilsyn

 

Vigerslev Allés Skole er en mere end 100 år gammel folkeskole beliggende i Valby. Skolen har tidligere fungeret som en tosporet skole, men med en forventet elevtilgang var der behov for en udbygning af skolen, så den fremover kunne rumme tre spor. De 7.000 eksisterende kvm. er derfor blevet renoveret, mens der er tilbygget 2.100 nye kvm.

Hovedidéen bag projektet var en mere åben pavillonstruktur med forbindelse mellem forskelligartede aktive uderum som kunne skabe rammerne for en dynamisk sammenhæng mellem skolens områder. Midterkorridor-strukturen i pavillonerne med fire basislokaler og en midtergang blev ombygget til et nyt sammenhængende fællesområde og tre hjemklasser til hver årgang, så der blev skabt muligheder for differentieret undervisning og fleksible indretninger med stillezoner og aktive områder.

Pædagogisk center blev indrettet i samspil med ressourcecenter som skolens ”hjerte og hjerne” i den gamle drengesal midt i skolegården. De kreative faglokaler blev samlet i stueetagerne af den nye tilbygning og i den lange bygning fra 70erne, hvor en utidssvarende svømmehal blev nedlagt. Den tredje gymnastiksal blev placeret i nybygningen, og den kan sammenlægges med den eksisterende teatersal, når hele skolen skal samles. Institutionen på Fengersvej er desuden blevet udvidet med 100 pladser og de to grunde er sammatrikuleret, så der er opstået nye fælles udearealer.

Helhedsrenoveringen omfattede renovering af eksisterende bygninger herunder nye tekniske installationer, nyt tag, nye vinduer og renovering af indvendige overflader, så de i dag fremstår tidssvarende. I den forbindelse udarbejde DEM energi- og indeklimakonceptet for hele projektet og projekterede ventilationsanlæg, VVS-anlæg, belysning, el- og CTS anlæg samt udarbejdede udbudsmaterialet.  I udførelsesfasen førte DEM fagtilsyn. Målet for DEM var at minimere forbruget af energi og vand mest muligt af hensyn til miljøbelastning og driftsøkonomi gennem integreret energidesign, hvor de tekniske anlæg og deres regulering/styring, bygningens klimaskærm og resulterende indeklima indgår.