OMBYGNING AF KONTORLOKALER I BEVARINGSVÆRDIG EJENDOM


Kunde:
Jeudan Servicepartner A/S
Periode:
2018 – fortsat
Areal:
4.000 m2
Antal ejendomme:
1
Type bygninger:
Kontorlokaler

 

For Jeudan Servicepartner A/S har DEM indgået en rammeaftale om teknisk bygherrerådgivning og bistand.
Indenfor denne rammeaftale er DEM teknisk bygherrerådgiver i forbindelse med ombygning af eksisterende kontorlokaler i en bevaringsværdig ejendom i indre København.

Ældresagens tidligere kontorlokaler ombygges til et nyt formål, hvor der i den forbindelse skal etableres et tilfredsstillende indeklima til at højne lejemålets kvalitet. I projektet har DEM analyseret mulighederne for forskellige ventilationsprincipper, og på den baggrund fastlagt den fremtidige indeklimastrategi. I relation til dette, har DEM ligeledes undersøgt og redegjort for komplimenterende fag, der skal være med til at sikre et velfungerende ventilationssystem.

Projektet har desuden været underlagt nogle fastlagte rammer, da ejendommen er klassificeret som bevaringsværdig. Med baggrund i analyserne har DEM udarbejdet et funktionsudbud på ventilation med integreret køling for bygherren. Funktionsudbudene udstikker rammerne for de bydende entreprenører, og vil derfor minimere risikoen for både bygherren og de bydende. Bygherren har valgt denne projektmodel for at sikre sig bedre priser på arbejdet og samtidigt sikre, at indeklimaet vil leve op til bygherrens høje indeklimakrav.

Efter bygherrens kontraktindgåelse med en udvalgt entreprenør, vil det således være entreprenørens opgave at detailprojektere det samlede tekniske system. Endeligt forventer DEM ligeledes at bistå Jeudan i forbindelse med idriftsættelse og aflevering for at sikre en gnidningsfri overgang til drift.

ENERGIRENOVERING AF KØBENHAVNS BYRET


Kunde:
Bygningsstyrelsen
Periode:
2016-2017
Areal:
10.000 m2
Antal ejendomme:
3

 

Københavns byret er en totalfredet bygning med drift året rundt, hvilket ikke kan aflyses grundet en renovering af bygningen. Samtlige arbejder ifm. renoveringen blev derfor udført i tæt dialog med den daglige ledelse for at sikre et minimum af gener for bygningens brugere.

Renoveringens primære fokus var at få nedlagt den eksisterende dampcentral og få konverteret den nye fjernvarme til 4 individuelle varmecentraler, relateret til de individuelle bygninger, som byretten omfatter.
Den gamle varmecentral og teknikrum blev saneret inden demontering og nye varmecentraler med fuld CTS blev opbygget. Herudover blev klimaskærmen forbedret via tømrejusteringer af vinduer, samt opdeling af kolde og varme zoner via vindfang. Udsugningsventilatorer i bygningerne blev udskiftet til energieffektive ventilatorer mens bevægelsessensorer blev opsat for at styre belysningen.

RÅDGIVENDE TOTALENTREPRENØR INDENFOR PERFORMANCETESTEDE ENERGIOPTIMERINGER


Kunde:
Bygningsstyrelsen
Periode:
2015-2017
Areal:
143.000 m2
Antal ejendomme:
12
Type bygninger:
Kontorer, depoter, undervisning og udstilling

 

Bygningsstyrelsen har ønsket at gennemføre energibesparende investeringer, der reducerer energiforbruget med mindst 15 % i de berørte ejendomme. Den primære anvendelse af lokationerne omfatter kontorer, undervisning og udstilling, og flere af bygningerne er enten fredede og/eller bevaringsværdige. Af fredede bygninger i projektet kan særligt nævnes Udenrigsministeriet og Københavns Byret.

Projektet har testet Bygningsstyrelsens udviklede performancetest ved energieffektivisering af installationer i renoveringssager. Testen stiller en række krav til energieffektiviteten og det opleverede indeklima, og er baseret på analyse af parameterdata fra de forskellige tekniske anlæg, hvor commissioning har været en naturlig del af processen.

Den gennemførte commissioning-proces har sikret funktionaliteten af de energibesparende teknologier til blandt andet opvarmning af vand og regulering af indeklimaet i bygninger. Projektet har således været det første renoveringsprojekt, hvor performancetestmodellen (også kaldet funktionsafprøvning) har været prøvet af.

Den konkrete, samlede opgave omfatter renovering af 12 lokaliteter med en samlet bygningsmasse på i alt ca. 143.000 m², hvor der er foretaget energibesparelses- og vedligeholdelsestiltag inden for bl.a. CTS, varmtvandsinstallationer, varme- og ventilationsanlæg, varmedistribution mellem bygninger og i terræn, belysning, el-produktion (solceller), køleanlæg og klimaskærmsforbedringer.

I projektet er både Udenrigsministeriet og Københavns Byret blevet renoveret, der begge er fredede ejendomme. Disse ejendomme udgør i alt ca. 45.000 m² – altså ca. 1/3 af den samlede bygningsmasse i projektet. Vi har under projekteringen og udførelsen haft en løbende myndighedsdialog for at sikre en succesfuld tilblivelse af alle projekter – herunder også korrekt håndtering af miljøskadelige stoffer.