eSNAP – DATABASEREDE ENERGISCREENINGER


Kunde:
Energistyrelsen
Periode:
2017-fortsat
Samarbejdspartnere:
Aarhus Universitet, DTU og ReMoni ApS
Egne ydelser:
Ingeniørkapacitet samt ansvarlig for arbejdspakke om brugerviden, demonstration og tilpasning

 

Energistyrelsen i Danmark administrerer en pulje, der skal fremme udvikling og etablering af energieffektive og intelligente bygninger. Puljen er en del af en politisk aftale fra 2015. Ét af de projekter, som er blevet tildelt støtte er eSnap, der er blevet til i et innovativt partnerskab mellem private og offentlige virksomheder.

Projektet udvikler en nyskabende datadrevet løsning til at forbedre kvaliteten af energiscreeninger, herunder forbrug og optimeringsmuligheder og den efterfølgende energieffektive drift af bygninger. Dette gøres ved at kombinere nye teknologiske muligheder, som IoT-sensorer med kunstig intelligens. Den kunstige intelligens bygger på, at energiforbruget simuleres i bygninger i kombination med viden om bygningsfysik samt modeller på de enkelte installationer.

Energiscreeningen gøres databaseret og modeldreven, og bliver derved baseret på faktiske målinger/registreringer foretaget på en omkostningseffektiv måde, der vurderes til at kunne halvere prisen for en energiscreening. Samtidig sikres den energieffektive drift af bygningen ved, at der i forbindelse med energiscreeningen placeres sensorer strategisk i bygningen. Ved at kombinere disse sensorers data med kunstig intelligens, fanges de løbende afvigelser i bygningens energiforbrug.

Denne databaserede energiscreening forbedrer driftsherrens grundlag for at gennemføre og følge op på de mulige energibesparelser, som eSnap har identificeret gennem detaljeret dataopsamling fra de enkelte bygningsdele og installationer. Projektet rummer desuden store muligheder for at fremme Danmarks førerstilling indenfor energieffektive investeringer.
I Asien hvor f.eks. bygninger bruger op til 10 gange mere energi end danske bygninger er potentialet for energieffektivitet meget stort. Ofte er disse bygninger dog stort set uden bimåling og indeholder ofte kun en hovedmåler for måske 20-40.000 m2, og dette gør optimering af energieffektive investeringer vanskelig. Det forventes derfor også, at løsningen kan eksporteres og skabe grønne løsninger i udviklingslande.

100 EJENDOMME SKAL BIDRAGE TIL AT GØRE AARHUS KOMMUNE CO2-NEUTRAL INDEN 2030


Kunde:
Aarhus Kommune
Periode:
2017-2018
Areal:
50.000 m2
Antal ejendomme:
100
Type bygninger:
Daginstitutioner

 

DEM udfører totalrådgivning for Aarhus Kommune i forbindelse med energirenovering af 100 ejendomme. Projektet er en del af kommunens ambitiøse målsætning om at reducere CO2-udledningen for at være med til at opnå kommunens overordnede målsætning om at være CO2-neutral i 2030.

Projektet omhandler primært daginstitutioner, klubber og legepladser. I projektet håndterer DEM – udover projektledelsen – også hele processen fra udførelse af energiscreening, brugerinddragelse, projektering og implementering af de bedste totaløkonomiske løsningsforslag. Udførelsen af energisparetiltagene udføres på ejendomme, der samtidig er i drift, hvilket fordrer en tæt dialog med både Aa+ projektsekretariatet samt brugerne på de enkelte ejendomme.

I forbindelse med implementeringen af energisparetiltagene har DEM ansvaret for byggeledelsen, og fører fagtilsyn. Derudover sørger DEM for at de tekniske anlæg bliver idriftsat korrekt for at sikre energibesparelserne og indeklimaet på den enkelte ejendom.

Tidligere i Aa+ projektet har DEM ligeledes været bygherrerådgiver for Aarhus Kommune, og været med til at udfordre den gængse måde at tænke energirenoveringsprojekter på ved bl.a. at udvikle en økonomisk model, som Aarhus Kommune har implementeret i projektet.

HELHEDSORIENTERET ENERGIRENOVERING OG INDEKLIMAOPTIMERING AF TEKNISKE ANLÆG


Kunde:
Egedal Kommune
Periode:
2016-2017
Areal:
178.000 m2
Antal ejendomme:
80
Type bygninger:
Børnehuse, fritidsklubber, skoler, dagplejer, vuggestuer, idrætsfaciliteter og klubhuse

 

Egedal Kommune har igangsat programmet ”Parat til fremtiden”, der skal sikre kommunen fortsat økonomisk råderum gennem planlagte effektiviseringer over de kommende år. Samtidig skal effektiviseringer danne et solidt fundament, så kommunen også i fremtiden fremstår som et attraktivt sted at bosætte sig, med en sund kommunal økonomi.

Ét af initiativerne i programmet er energirenoveringsprojektet ”Energirenovering af tekniske anlæg”, hvor 80 ejendomme inden for kategorierne børnehuse, fritidsklubber, skoler, dagplejer, vuggestuer, idrætsfaciliteter og klubhuse er ved at blive energirenoveret ud fra fastsatte, identificerede løsningsforslag til energi- og indeklimaforbedringer.

Projektet løber til 2020, hvor DEM vil projektere og udbyde energirenoveringerne i hovedentreprise med baggrund i screeningsrapporter fra projektets foranalyse (udført i 2015-2016, se reference nedenfor). Derudover håndterer DEM ligeledes byggeledelsen, fagtilsyn og idriftsætter de tekniske anlæg for at sikre et energieffektivt og indeklimaoptimeret samlet teknisk system på den enkelte ejendom.

Målet med projektet er en samlet energibesparelse på 5,0 mio. kr. årligt, hvilket vil svare til henholdsvis en besparelse på 15 % af varmeforbruget og 22 % af elforbruget. Udover energibesparelser vil indeklimaforbedrende tiltag blive koordineret i projektet af hensyn til at fremtidssikre kommunens bygningsmasse.

ENERGIRENOVERING AF 68 KOMMUNALE EJENDOMME FOR HELSINGØR KOMMUNE


Kunde:
Helsingør Kommune
Periode:
2014-fortsat
Areal:
180.000 m2
Antal ejendomme:
68
Type bygninger:
Kommunale ejendomme

 

DEM har i konsortie med COWI (tidligere Bascon) stået for totalrådgivning ifm. denne energirenovering, som har omfattet 68 ejendomme, primært fordelt på ejendomskategorierne ‘kultur og idræt’, ‘skoler og daginstitutioner’.

I screeningsfasen har DEM bl.a. bistået kommunen med at registrere og verificere forslag til energirenoveringstiltag, fremkomme med eventuelle nye eller andre mulige forslag hertil, og opdatere samtlige forslag i et eksisterende markskema for hver ejendom med validering af data såsom: besparelse af CO2, besparelse af energi omregnet til kr., budget for entrepriseomkostninger, tilbagebetalingstid m.m.

Totalrådgivningen har derudover omfattet nedenstående ydelser indenfor energioptimering af et bredt spektrum af fagområder, herunder solceller, vinduesudskiftninger, efterisolering, ventilationsanlæg, varmeanlæg, belysningsanlæg, automatik og styring mv.

Rådgivningsydelser i forbindelse med energirenoveringerne:

• Registrering og totaløkonomiske beregninger
• Projektering
• Udbud i fagentrepriser
• Byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering
• Fagtilsyn
• Idriftsættelse
• Opfølgning på energibesparelser
• 1-års gennemgange

Projektet er udført med en samlet tilbagebetalingstid på ca. 10 år, hvilket også har været Helsingør Kommunes målsætning.

ESCO-PROJEKT FOR STØRRE DANSK KOMMUNE


Kunde:
Skanderborg Kommune
Periode:
2011-2013
Areal:
ca. 306.000 m2
Type bygninger:
Kommunale ejendomme

 

Kemp & Lauritzen A/S (Lead), DEM og AURA Rådgivning indgik i 2011 i et energipartnerskab med Skanderborg Kommune med det formål at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i kommunens ejendomme. I projektet kom teamet med forslag til reduktion af energiforbruget ved investeringer i forbedringer af klimaskærmes varmeisoleringsevne, ny teknologi, forbedrede styresystemer og lignende.

Projektet beskæftigede sig primært med bygningsforbedringer, el, varme, ventilation og i mindre omfang vandforbrug, samt regulering af energiadfærd.

I første fase af projektet gennemførte DEM energianalyse i 132 bygninger. DEM foretog en fyldestgørende kortlægning af potentielle energibesparelser og fremlagde en samlet energiplan for samtlige ejendomme med en tilbagebetalingstid på 10 år.
Desuden blev der som en del af projektet udarbejdet energimærkninger på en del af kommunens bygninger. For hver ejendom, der indgik i energianalysen, blev der udarbejdet en screeningsrapport, der viste alle resultaterne af kortlægningen. Denne rapport var teknisk og målgruppen var driftspersonalet i ejendommene og de ejendomsansvarlige i kommunen. Derudover blev der udarbejdet en hovedrapport, der opsummerede analyseresultaterne og kom med anbefalinger til hvilke energibesparelsestiltag, der skulle igangsættes. Denne rapport var skrevet i et ikke-teknisk sprog, og den var dermed tilgængelig for alle interessenter i kommunen.

I anden fase, blev 40 bygninger udtaget til renovering på baggrund af deres energibesparelses-potentiale. Da 50% af bygningerne var energirenoveret, blev fase tre – monitorering af de renoverede bygninger – igangsat.

DEM har gennemført energianalysen og projektering i tæt samarbejde med Skanderborg Kommune og har inddraget relevante aktører i alle dele af planlægningen.

BANEBRYDENDE ENERGIPARTNERSKAB


Kunde:
Vallensbæk Kommune
Periode:
2008-2012
Areal:
ca. 100.000 m2
Type bygninger:
Kommunale ejendomme

 

DEM indgik i 2008 i et energipartnerskab med Vallensbæk Kommune, med det formål at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i samtlige af kommunens ejendomme. DEM skulle komme med forslag til reduktion af energiforbruget ved investeringer i forbedringer af klimaskærmes varmeisoleringsevne, ny teknologi, forbedrede styresystemer og lignende.

Projektet omhandlede primært bygningsforbedringer, el, varme, ventilation og i mindre omfang vandforbrug, samt regulering af energiadfærd, i form af kampagner og forskellige kommunikationskanaler. DEM implementerede succesfuldt energibesparende foranstaltninger for over 80 mio. kr.

ESCO-projektet blev inddelt i 3 faser:

Fase 1: Gennemførelse af energiscreening og energianalyse i 41 bygninger. DEM foretog en fyldestgørende kortlægning af potentielle energibesparelser og fremlagde en samlet energiplan for samtlige ejendomme, med en tilbagebetalingstid på 13 år. Resultatet af energianalysen blev præsenteret i en energirapport for hver bygning, hvor alle forslag til energirenovering nøje blev gennemgået. Desuden blev der udarbejdet en samlet ikke-teknisk rapport, hvor alle tiltag blev opsummeret, og der blev givet anbefalinger til, hvilke tiltag DEM ville anbefale at sætte i gang.

Fase 2: Af de 41 bygninger, der blev fortaget energianalyse af, udvalgte kommunen i første omgang 20 bygninger til energirenovering. Disse energirenoveringer har DEM planlagt, projekteret, udarbejdet kravspecifikationer til samt gennemført for bygninger, der samtidig var i drift. Alle opgaver blev gennemført i udbud.

Fase 3: I opgaven blev stillet garanti for energibesparelsen efter en ESCO-model, hvor kommunen finansierede gennem lånoptagelse. DEM overvågede energiforbruget for at verificere at den garanterede energibesparelse blev nået. DEM har løbende i hele projektet afholdt informationsmøder og workshops for både tekniske og ikke-tekniske repræsentanter for kommunen. Dette har både været gjort på overordnet kommunalt plan og på bygningsniveau.