SMART ENERGY CITY


Kunde:
EU (Horizon2020)
Periode:
2016-fortsat
Areal:
Renovering af ca. 2.500 boliger og mere end 165.000 m2
Type bygninger:
Boliger

 

Byer spiller en vigtig rolle i kampen mod klimaforandringer. Energibehovet og CO2-emissioner er især høje i bebyggede områder. På samme tid tillader de bebyggede områder flere alternativer for energieffektivt boligbyggeri, miljøvenlig tranport og serviceydelser.

SmartEnCitys vision er at skabe Smart Zero Carbon byer, der er mere bæredygtige og samtidig forbedrer beboernes livskvalitet, skaber jobs og velstand samt tilbyder lige muligheder for vækst. SmartEnCity (et projekt under EUs Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram) har til formål at udvikle en systematisk tilgang til at transformere europæiske byer til bæredygtige, smarte og ressource-effektive bymiljøer i Europa. I projektet udvikles strategier, der kan blive kopieret i hele Europa for at reducere energiforbruget og maksimere forsyningen med vedvarende energi.

Aktiviteterne indeholder renoveringer af bygninger, integration af infrastrukturer, udvikling af bæredygtig mobilitet og intelligent brug af informations- og kommunikationsteknologier. SmartEnCity-konceptet vil blive defineret, planlagt og implementeret i tre fyrtårnsprojekter i Vitoria-Gasteiz (Spanien), Tartu (Estland) og Sønderborg. Processen vil blive gentaget i to andre følgebyer Lecce (Italien) og Asenovgrad (Bulagrien). Projektet opfordrer desuden til et SmartEnCity-netværk for andre byer, der måtte være interesserede i samme fremgangsmåde for bæredygtige renoveringer.

I projektet deltager 35 partnere fra seks europæiske lande, der alle arbejder henimod at gøre Smart Zero Carbon byer en realitet i Europa. Se også projektets hjemmeside: https://smartencity.eu/

HELHEDSPLAN STENGÅRDSVEJ, ESBJERG


Kunde:
Boligforeningen Ungdomsbo
Periode:
2015-2020
Areal:
60.000 m2
Type bygninger:
Boligforening

 

De fire afdelinger af Boligforeningen Ungdomsbo, som ligger på Stengårdsvej i Esbjerg, optræder i dag på listen over særligt udsatte boligområder – den såkaldte ”Ghettoliste”, som er udarbejdet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Boligforeningen oplever derfor store udfordringer med at fastholde ressourcestærke beboere i området, hvilket er med til at sænke stedets ellers mange kvaliteter og i stedet bidrage til mange omkostningstunge flytninger, slitage af inde- såvel som udearealer og utryghed blandt beboerne, da området er plaget af kriminalitet.

Dette skal en ny, stor helhedsplan, som både omfatter renovering af bygningsmassen og udformning af nye udearealer, være med til at lave om på, og boligerne og udearealerne, som oprindelig stammer fra slutningen af 1960´erne, står derfor overfor en gennemgribende opgradering, som skal være med til at tiltrække nye beboere ved at skabe et trygt og attraktivt boligområde. Endvidere bliver der som en del af helhedsplanen opført et nyt bydelshus, som bl.a. kommer til at rumme en ny børnehave, administrative funktioner for boligforeningen samt sociale indsatser, der altsammen skal være med til at gøre Stengårdsvej til et attraktivt sted at bo.

De fire afdelinger, som er involveret i helhedsplanen, består tilsammen af 785 boliger fordelt på boligblokke og et mindre antal rækkehuse og udgør næsten 60.000 kvm. boligareal, som skal ombygges, modernisers og renoveres med bl.a. nye klimaskærme og badeværelser, mens 102 af boligerne bliver ombygget og lagt sammen til større boliger for at kunne fungere som såkaldte tilgængelighedslejligheder, der er egnet til kørestolsbrugere og gangbesværede og for i nogle tilfælde at kunne huse større familier.

DEM står til dette projekt for udvikling af energikoncept, projektering af bygningsinstallationer indenfor el samt bygge- og procesledelse. Der er nemlig fra boligforeningens side et stort ønske om en grundig brugerinddragelsesproces med bl.a. afholdelses af studieture og workshops samt løbende orientering gennem hjemme- og Facebookside, husstandsomdelte byggeaviser og en særlig beboerhjælpsfunktion, hvor områdets beboere kan komme og få svar på spørgsmål om projektets stade og fremdrift, hvilket DEM står for.

GRUNDTVIGSPARKEN – FRA GAMMEL SKOLE TIL VISIONÆRE ALMENE BOLIGER


Kunde:
Boligforeningen B42
Periode:
2011-2015
Areal:
13.500 m2
Type bygninger:
Boligforening

 

Det store skolekompleks fra 70’erne, der tidligere husede den tekniske skole i Sønderborg, er nu omdannet til et storstilet og visionært alment boligområde. Projektet omfatter 118 boliger i størrelsen 76-115 m2, som er opført i tre etaper fordelt på 47 boliger i 2012, 45 boliger i 2013 og 26 boliger i 2014. I anden etape er der desuden etableret et større fællesområde med svømmehal, motionsfaciliteter og fællesområde til spisning og socialt samvær.

Projektet er opført under mottoet ”Vær selv med til at danne rammerne” og beboerne har været med fra starten og derved fået størst mulig indflydelse på lejlighedernes og de fælles faciliteters indretning. Beboerne har været indbudt til samtaler med boligforeningen for at kunne finde frem til rette størrelse og placering af boligerne samt komme med ønsker til indretning og udformning. Den sociale og involverende tankegang går igen, når det kommer til beboersammensætningen, da hele området opfattes som ”en landsby i byen” og beboerne er blevet blandet, således at ældre mennesker og børnefamilier bor side om side og kan hjælpe hinanden. Fællesområderne indbyder til sociale arrangementer såsom kortklub og madklub og det er i det hele taget meningen, at man i Grundtvigsparken skal komme hinanden ved.

Byggeriet er opført efter Bygningsreglementets 2015-krav til energirigtig bebyggelse. På alle skrå tage er opsat solceller, der producerer strøm til forsyning af fællesarealerne, samt strøm brugt under byggeprocessen. Alle skrå tage vender mod syd, hvilket giver en optimal flade for solceller. Bebyggelsen fremstår i sunde og gedigne materialer, der kræver minimal vedligeholdelse. Boligerne er primært opført i tegl, mens enkelte partier og to-plans boligerne er opført som lette ydervægge med pladebeklædning.

DEM har til dette projekt varetaget alle ydelser ifm. udarbejdelse af udbudsmateriale, projektering, opfølgning, fagtilsyn, mangelgennemgang og aflevering for alle bygningsinstallationer samt energi, indeklima og bæredygtighed. DEM har været i tæt dialog med bygherren i hele planlægnings- og udførelsesfasen og har deltaget aktivt i koordineringsmøder og brugerinddragelsen.

BOLIGRENOVERING PÅ 1. KLASSE – INTERNATIONALT UDVIKLINGSPROJEKT FOR IEA


Kunde:
Energistyrelsen
Periode:
2007-2016
Egne ydelser:
Udvikling af energikoncept, indeklimastudier, kuldebroanalyser, rentabilitetsberegninger samt implementering af projektets resultater i konkrete demonstrationsprojekter

 

Formålet med projektet har været at udvikle, demonstrere og dokumentere nye renoveringskoncepter for etageboligejendomme, som giver en reduktion af energiforbruget ned til LavEnergiKlasse 1 niveau jf. BR08.

Konceptet består af en integreret løsning baseret på et fleksibelt facadesystem, behovsstyret ventilation m. varmegenvinding og integration af vedvarende energi. Konceptet giver, i modsætning til typiske kombinationer af enkelt-tiltag, en markant reduktion af det samlede energiforbrug til el og varme. Herudover har konceptet en høj arkitektonisk fleksibilitet ift. den enkelte ejendom og eliminerer de byggetekniske risici i traditionelle løsninger (opfugtning, kuldebroer, risiko for utilstrækkelig ventilation mv.).

Gennem DEM’s deltagelse i et internationalt forsknings- og udviklingsprojekt vedr. energirenovering af eksisterende etageboligbyggeri (IEA SHC Task 37 ”Advanced Housing Renovation with Solar and Conservation”) er dele af dette projekts resultater omsat til danske forhold og implementeret i 2 energirenoveringskoncepter og demonstrationsprojekter:

  • Boligselskabet Rosenvængets ejendom på Heimdalsvej 51 – 81 i Frederikssund
  • Andelsboligforeningen Lyshøjgård på Bredahlsvej 14 i Valby

DEM har været ansvarlig for udvikling af energirenoveringskoncepterne. I den forbindelse har vi udført energiberegninger, kuldebroanalyser, indeklimastudier samt rentabilitetsvurderinger af de enkelte koncepter samt været ansvarlig for implementering af udvalgte energirenoveringskoncepter i konkrete demonstrationsprojekter.