NY GENERATION AF ALMENT BOLIGBYGGERI – KØBENHAVN & OMEGN


Kunde:
Boligselskabet KAB
Periode:
2011-2020
Areal:
70.000 m2
Samarbejdspartnere:
BM Byggeindustri og Tegnestuen Vandkunsten
Egne ydelser:
Udvikling af energikonceptet samt projektering af bygningsinstallationer

 

AlmenBolig+ er en del af et længerevarende forløb for Boligselskabet KAB, der har ambitionen om kontinuerligt at opføre en ny generation af industrialiseret boligbyggeri til en rimelig husleje.

Fælles for boligerne, der er mellem 85-125 kvm. store, er, at de har den samme grundbolig med facader i cementplader og listebeklædning, men byggesystemet giver mulighed for varierende udtryk.

Byggesystemet er baseret på bygningsmoduler, som produceres på fabrik og monteres på byggepladsen. Systemet er udført i højisolerede konstruktioner og sikrer, at byggeriet kan udføres med
ekstrem høj tæthed, hvilket er af stor betydning i lavenergibyggeri. Boligerne har egen varmeforsyning med to varmepumper, der forsyner boligerne med hhv. rumvarme og varmt brugsvand. Rumvarme fordeles af et kompakt balanceret ventilationsanlæg, der fordeler varmen vha. ventilationsluften. Ved opvarmning med ventilationsluft opnås en hurtig og præcis regulering, der kan tage højde for eventuelle varmetilskud fra f.eks. passiv solvarme.

I AlmenBolig+ projekterne har DEM været ansvarlig for udvikling af energikoncepter for opfyldelse af lavenergiklasse 2015 og Bygningsklasse 2020. Herudover har DEM varetaget projektering og fagtilsyn vedr. indeklima og tekniske installationer.

I projekternes opstartsfase har DEM bidraget til flere bygherrerådgivningsydelser vedr. forskellige tekniske forhold ift. lokalplanbestemmelser samt dispensationer herfra ift. f.eks. fritagelse for fjernvarmetilslutning inkl. dialog med Energistyrelsen og Energiklagenævnet, afklaring vedr. LAR-løsninger og anvendelse af regnvand til toiletskyl, ligesom DEM har deltaget i borgerhøringer og relevante politiske udvalgsmøder i de respektive kommuner.

 

MODERNE BÆREDYGTIGE SENIORBOLIGER PÅ DIAKONISSESTIFTELSEN


Kunde:
Diakonissestiftelsen
Periode:
2013-2019
Areal:
4.500 m2
Samarbejdspartnere:
BM Byggeindustri, Tegnestuen Vandkunsten, Tyréns og Marianne Levinsen
Egne ydelser:
Udarbejdelse af energikoncept. Rådgivning, projektering og tilsyn vedr. tekniske installationer, dagslys og termisk indeklima.

 

Diakonissestiftelsen på Frederiksberg ønsker at udvikle sig fra at være et stort institutionsmiljø til at fremstå som et inspirerende levemiljø, og de har i den forbindelse opført 47 lyse og velindrettede seniorboliger, som private udlejningsboliger. Konceptet for boligerne har fællesskab og tryghed som omdrejningspunkt. Med beboere i alderen 55-85 år er grunden lagt til et godt naboskab, hvor man både kan hjælpe hinanden, og hvor man kan deltage i sociale og kulturelle aktiviteter.

Bebyggelsen består af 6 punkthuse i 2-4 etager. Alle lejligheder har altan eller terrasse, og penthouselejlighederne har egen tagterrasse. Materialer er overalt af høj kvalitet, og forskydninger i facaderne skaber rumlig variation. Den frodige have med private, halvprivate og offentlige zoner indbyder til bevægelse og samvær. Projektet er designet, så det sikrer et attraktivt termisk indeklima med gode dagslysforhold samtidig med, at det opfylder bygningsreglementets krav til lavenergiklasse 2015 jf. BR 10 uden anvendelse af solceller. Dette er opfyldt gennem et kompakt men varieret højisoleret byggeri med fokus på høj tæthed og minimering af kuldebroer samt implementering af behovsstyret, energieffektiv ventilation med varmegenvinding. Alle rum har gulvvarme og bebyggelsens varmeforsyning er baseret på fjernvarme.

Dansk Energi Management har været ansvarlig for udarbejdelse af energikoncept samt varetaget rådgivning, projektering og tilsyn vedr. tekniske installationer, dagslys, termisk indeklima og udendørs belysning samt bidraget til implementering af diverse velfærdsteknologier.

 

ENERGIPRODUCERENDE UNGDOMSBOLIGER PÅ AARHUS HAVN


Kunde:
Boligforeningen Ringgården
Periode:
2011-2012
Areal:
4.900 m2
Samarbejdspartnere:
Arkitema Architects K/S, Niras A/S og Myhlenberg Byg A/S
Egne ydelser:
Udvikling af energikoncept samt projektering af bygningsinstallationer

 

De 99 ungdomsboliger, som 12 etagers højhuset på Aarhus Havn rummer, er opført som almene boliger. Boligerne er organiseret omkring en opgangskerne med kun en sikkerhedstrappe samt elevator, hvilket giver flere kvm. til den enkelte ungdomsbolig. I bygningens “indskæringer” hænger der på hver anden etage en fælles udendørs opholdsterrasse, som er orienteret imod vest og eftermiddags-/aftensolen. Her har de unge fra to etager mulighed for uformelt at møde hinanden og skabe sammenhold etagerne imellem. I bygningens bund, hvor alle beboerne ankommer til huset, ligger fællesrummet i kombination med det fælles vaskeri og med udgang til den store hævede terrasse, som ligeledes er orienteret imod vest.

Visionen for projektet har været at skabe et højhus i 12 etager i energiklasse 2025, hvilket energimæssigt betyder, at bygningen producerer mere energi, end den selv bruger. Energibesparelser var et centralt emne i totalentreprisekonkurrencen og en række passive og aktive tiltag medvirker til en reduktion af bygningens energibehov. Passive energitiltag er bl.a. en kompakt og højt isoleret tæt bygning, hvor facaderne er udført i en glat og hvid højstyrkebeton, optimale forhold for naturlig ventilation, korte føringsveje og dagslys i boligerne. De fleste boliger er to-rumsboliger, der får dagslys ind via vinduer proportioneret i forskellige størrelser og placeret i varierede mønstre, hvilket bidrager til en jævn fordeling af lys i rummet.

”Solmarken” på taget og de markante rammer med solceller på husets sydøstfacade er det synlige bevis på bygningens energiproduktion. Solcellerne producerer ca. 56.000 kWh. om året til drift af fællesfaciliteterne. Solcellerammerne har tillige en funktion som altanværn, lyd- og solafskærmning og så bidrager de til bygningens legende udtryk. Det samme gør vinduerne som – udover at variere i størrelse – ser ud som om de er tilfældigt placeret.

DEM har til projektet udviklet det samlede energikonceptet og varetaget projekteringen af alle bygningsinstallationerne.

Byggeriet var nomineret til Den Grønne Betonpris i 2013.