ENERGISYN VED UNITED SHIPPING & TRADING COMPANY (USTC).


Kunde:
United Shipping & Trading Company
Periode:
2018-2019
Areal:
Bygning: 5.000 m2, Skibe: 3 stk. på hhv. 11.711, 10.810 og 7.232 ton

 

DEM har foretaget et lovpligtigt energisyn hos virksomheden United Shipping & Trading Company (USTC) på udvalgte ejendomme og skibe. Energisynsrapporten er inden aflevering til Energistyrelsen, godkendt af energisynskonsulenter fra DEM’s samarbejdspartner Energy Solution.

Ejendommene:
I forbindelse med kortlægning af energiforbrug er der foretaget screeninger af ejendommenes tekniske installationer og klimaskærme. Herefter er energiforbrugene opdelt i større poster, herunder bl.a. ventilation, køl og belysning. På dette grundlag er der udarbejdet forslag til energibesparelser indenfor bl.a. ventilation, belysning og varmeanlæg. Der er desuden udpeget poster med særligt højt energiforbrug, hvor yderligere undersøgelser er anbefalet.

Skibene:
Energistyrelsens retningslinjer dikterer, at skibe, der vejer mere end 5.000 bruttoregistertons (BRT), skal indgå i energisynet. Hos USTC omfattede dette tre skibstyper og seks skibe ialt. Der er udført screening af ét skib af hver type, som er anvendt som repræsentant for andre skibe af samme type. Energiforbruget på de tre skibe er kortlagt og opdelt i hhv. en del, der anvendes til skibets fremdrift, og en del der anvendes til drift af skibet, herunder eksempelvis belysning, ventilation og køkken.
Derefter opdeles energiforbruget på større poster på lige fod med de 3 ejendomme. Der laves energibesparelsesforslag, og der kommenteres på energiforbrug, der kræver yderligere undersøgelser. Analysearbejdet baseres på tekniske data fra skibene, ud fra USTC’s eget energiledelsessystem, hvorfor det ikke har været nødvendigt at besigtige skibene.

IMPLEMENTERING AF ENERGILEDELSE I DET DANSKE FORSVAR


Kunde:
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Periode:
2015-2019
Areal:
Ca. 330.000 m2
Type bygninger:
Hangarer, værkstedsbygninger, infirmeri, cafeteria mv.

 

I 2012 forpligtede det danske Forsvarsministerium sig til at reducere energiforbruget i deres opvarmede bygninger med 20% inden udgangen af 2020. For at opnå det fastlagte mål igangsætter organisationen en målrettet indsats i løbet af de næste par år bestående af screening og renovering samt mere energieffektiv bygningsdrift.

Det danske Forsvarsministerium har 19.000 medarbejdere og drifter 2.300 bygninger fordelt på 70 lokationer i Danmark, med et samlet areal på mere end 1,3 mio. m2.
Forsvarsministeriet har allerede implementeret miljøledelse og ønsker at arbejdet med energiledelse forankres i samme ledelsesteam.

DEM gennemfører på vegne af Forsvarsministeriet kortlægning af energiforbrug i overensstemmelse med ISO 50001 for Forsvarets etablissementer; herunder både desk-review og tekniske energigennemgange af to flyvestationer og to kaserner, som led i implementering af energiledelse.
Opgaven indeholder energigennemgange af energiforbrugende bygninger med blandet anvendelse med fokus på kortlægning af energiforsyning, historiske energiforbrug, bygnings- og procesenergi samt kortlægning af brugeradfærd på flere niveauer.

Med baggrund i resultaterne fra energigennemgangen og opstillede prioriteringskriterier udarbejder DEM forslag til rentable energisparetiltag. De identificerede energibesparelser omfatter optimering af klimaskærm, tekniske installationer, procedurer for drift og vedligehold samt brugeradfærd.

DEM har for nuværende identificeret energibesparelser for 4,5 mio. dkk svarende til 6,3 mio. kWh – eller 9% reduktion af det samlede energiforbrug i bygnings-og anlægsdrift.

Energiledelsessystemet opbygges iht. ISO 50001 standarden og smidiggør derved integration i det eksisterende miljøledelsessystemet iht. ISO 14001 miljøledelsessystem, som Forsvarsministeriet allerede arbejder ud fra.

DEM forestår endvidere udvikling af Forsvarsministeriets energiledelsespolitik samt opbygning af energiledelsesorganisation med tilhørende kommissorier for roller og ansvar for sikring af fastholdelse af energioptimeret drift af anlæg og bygninger.


UDVIKLING AF KONCEPT FOR IMPLEMENTERING AF ENERGILEDELSE I EGEDAL KOMMUNE


Kunde:
Egedal Kommune
Periode:
2017
Egne ydelser:
Kortlægning af Egedal Kommunes arbejde med energi og udvikling af koncept for implementering af systematisk energiledelse i overensstemmelse med Energiledelsesstandarden ISO 50001

 

Egedal Kommune har igangsat programmet ”Parat til fremtiden”, der gennem reduktion af energiforbruget over de kommende år skal sikre, at kommunen fortsat har økonomisk råderum. Målsætningen er en reduktion af de samlede energiomkostninger med 17 % inden 2020. Energibesparelsen skal realiseres ved renovering af klimaskærme og tekniske installationer i kommunens bygninger samt ved implementering af systematisk energiledelse og energistyring.

Argumenterne for implementering af energiledelse i organisationen lyder: ”Energiledelse skaber overblik og sætter fokus på betydningen af energiforbruget – for dig, din ledelse, dine medarbejdere og din bestyrelse. Det skaber bedre styring, formulerer processer og giver en helhedstænkning og forståelse af organisationen,” siger Nina Haugbølle, Energikoordinator, Egedal Kommune.

DEM har kortlagt nuværende arbejde med energiledelse i Egedal Kommune. Kortlægningen omfatter blandt andet udførelse af interviews og spørgeskemaundersøgelse af udvalgte nøglepersoner i organisationen. På baggrund af kortlægningen har DEM udviklet en energiledelsesprofil, som opsummerer nuværende stadie og parathed for energiledelse i kommunen.

Nina Haugbølle fortæller, at “kortlægningen har været vigtig i forhold til hele vores driftsafdeling. Lederen har blandt andet sagt, at der skal være et andet fokus hos medarbejderne. Nu skal der fokuseres på driften og energien og ikke lige så meget på selve håndværkerarbejdet. Dér har undersøgelsen virkelig battet.”

Derudover har DEM udarbejdet en procesplan med anbefalede aktiviteter for succesfuld udvikling og implementering af et energiledelsessystem i kommunen. Energiledelsessystemet systematiserer indsatserne for effektiv brug af energi, reduktion af energispild og skaber overblik over energiforbrug i kommunens ejendomsportefølje. DEM har desuden identificeret simple og operationelle værktøjer, som kan understøtte udvikling, implementering og driften af energiledelsessystemet i kommunen med afsæt i faserne fra energiledelses-årshjulet Plan-Do-Check-Act.


BOLIGFORENING BIDRAGER TIL C02-NEUTRALITET I SØNDERBORG


Kunde:
Boligforeningen B42
Periode:
2016
Egne ydelser:
Identifikation af indsatsområder for energiledelse samt udarbejdelse af energiledelsesprofil og handleplan

 

Boligforening B42 i Sønderborg, har med udgangspunkt i deres Klima- og Energistrategi valgt at bidrage til opfyldelsen af Sønderborg Kommunes ambition om CO2-neutralitet i 2029 og dermed indtræde som ZERO Company. Derudover har B42 en målsætning om at reducere energiforbruget med 35% inden udgangen af 2020. Et vigtigt værktøj, som boligforeningen anvender, for at opfylde denne målsætning, er energiledelse.

DEM har bistået boligforeningen med at skabe overblik over nuværende indsatser samt identifikation af primære indsatsområder for energiledelse, så arbejdet målrettes bedst muligt. Der blev desuden skabt overblik over nødvendige værktøjer, data og dokumenter som bidrager til at sikre effektiv kommunikation og dokumenthåndteringen mellem de involverede partner. Arbejdet udmøntede sig i en energiledelsesprofil for boligforeningen samt en handleplan, der omfatter konkrete tiltag, som sikrer succesfuld udvikling af energiledelse og målopfyldelse af B42’s egen klima- og energistrategi.

Ved implementering af Energiledelse opnår B42 en reducering af energiforbruget, hvilket også betyder en reducering af boligforeningens klimapåvirkning. Samtidig signalerer boligforeningen en ”grøn” profil i forhold til samarbejdspartnere. Fokus på energiforbruget giver en bedre udnyttelse af maskineri og råvarer, da tomgangstab og spild minimeres.


ENERGILEDELSE I THINADHOO


Kunde:
Ministeriet for Miljø og Energi samt Maldivernes Energimyndighed
Periode:
2013-2014
Egne ydelser:
Udarbejdelse af handleplan for energioptimering af tekniske installationer, udvikling og afholdelse af træning af offentlige myndigheder og forsyningsselskaber i energiledelse, energi-audits samt energibesparende forbedringer.

 

DEM fik i 2013 til opgave at udarbejde et feasibility studie for reduktion af elforbruget i boligsektoren med 20%, og i den offentlige sektor og private industri med 30% inden 2020. Opgaven bestod derudover i udvikling af en uddannelsesplan og et træningsprogram målrettet lokale energi auditører. Træningen inkluderede undervisning i energieffektivitet i nybyggeri, energirenoveringstiltag i eksisterede byggeri samt energiledelse som opfølgende indsats til sikring af overvågning og optimering af bygningers energiforbrug.
Derudover blev der udført energiscreeninger af både offentlige og private bygninger, hvorefter der blev identificeret egnede forbedringstiltag for mere energieffektiv bygningsdrift.

Sideløbende med indsatserne for reduktion af elforbruget, blev der på flere af øens skoler etableret net-tilsluttede solcelleanlæg på tag, som giver et væsentligt bidrag til øens energiproduktion af vedvarende energi.
Projektet blev afsluttet med en rapport, der anviser forslag til fortsat forbedring af energieffektivitet samt strukturering af Thinadhoo Island’s fremtidige selvstændige arbejde med reduktion af elforbruget.


IMPLEMENTERING AF ENERGILEDELSE PÅ AARHUS UNIVERSITET


Kunde:
Aarhus Universitet
Periode:
2012-2014
Areal:
Ca. 700.000 m2
Egne ydelser:
Udvikling af systemer og procedurer for kortlægning af energiforbrug og koordinering af energireducerende tiltag, udvikling af energiledelsesværktøjer og uddannelsesplaner for relevante medarbejdergrupper

 

Aarhus Universitet danner rammen for ca. 33.000 studerende og 11.000 medarbejdere fordelt på ca. 700.000 m2. Det årlige energiforbrug udgør ca. 125.000 MWh.
DEM har ydet rådgivning til Aarhus Universitet ifm. implementering af energiledelse med henblik på at nedsætte energiforbruget, systematisere det daglige arbejde med drift af energiforbrugende bygninger og anlæg og engagere medarbejdere og studerende i arbejdet med at spare energi.

Opgaven bestod i at udarbejde et system til kortlægning af energiforbruget samt energibesparelser for vurdering af organisationens parathed til indføring af energiledelse. Derudover er der udarbejdet en lang række energiledelsesværktøjer til universitetet, som skal sikre at løbende arbejde med energibesparelser udføres effektivt, ligesom der er udarbejdet uddannelsesplaner for alle aktører med indflydelse på energiledelse, for derved at sikre tilstedeværelsen af de rette kompetencer.

Projektet blev effektueret igennem to pilotprojekter, på henholdsvis Tandlægeskolen og BSS, med fokus på teknisk optimering af energiforbrug understøttet af adfærdsregulerende indsatser.